අද නොගියොත් ආයේ කවදාවත් අපට එයින් මිදී යන්නට බැරි වේවි..... රාගය නැති ද්වෙශය නැති මෝහය නැති මිහිපිට කවරදාකවත් විඳ නැති සමාධි සුවය... අප ඒ අමා මහ නිවීම වෙත රැගෙන යනු ඇත....


Share this page

උපාසිකා ආරාම නාමාවලිය

Vihara Maha Devi Upasikaramaya,
Biyagama,
Malwana.

Upasika Yogashramaya,
Pitipana North,
Homagama.

Helen Ranawaka Upasikaramaya,
Kottawa South,
Pannipitiya.

Lady Blake's Upasikaramaya,
Katukelle,
Kandy.

Anularamaya,
Lenadora,
Matale.

Sri Suddharma Upasikaramaya,
Batwakhena,
Elpitiya.

Sanghamitta Upasikaramaya,
Makola North,
Kadawata.

Mallikaramaya,
Sanghamittaramaya,
Kudimbigpokuna,
Anuradhapura.

Sujatha Upasikaramaya,
Kandy Road,
Kudapaladikulam,
Anuradhapura.

Viharamahadevi Upasikaramaya,
Bandaranaike Mawatha,
Anuradhapura New Town.

Sanghamitta Upasikaramaya
Basawokkulama Road,
Anuradhapura.

Jayasri Bodhi Rukharamaya,
Wijeyapura,
Anuradhapura.

Vivekaramaya Seela Bhavana Madyasthanaya,
Neboda Road,
Matugama.

Thalagala Bhavana Madyasthanaya
Thalagala.

Siri Gunasil Matha Training Centre,
Neboda Estate,
Newala.

Dhammikaramaya,
Alubomulla.

Upasikaramaya,
Tantrimulla,
Panadura.

Galegoda Forest Upasikaramaya,
Mahamulla West,
Panadura.

Sanghamittaramaya,
Bandaranalke Mawatha,
Rarnbukkan,
Bandaragama.

Sri Gotami Ashrama (Ayya  Kusama)
37/1
Gonapola
Olaboduwa

Sri Ratanamali Aramaya (Ayya Sri Sumedha)
Bamunugedera
Kurunelala
Phone 037-33637
 

තව කියවන්න.......

සියල්ල ඇත්තේ ඔබ ලඟමය. ඔබ ඔබම දකින්න.


free counters